SKLEP o potrditvi predloga stališč do pripomb javnosti na javno razgrnjen OPPN za bivalne enote za starejše na območju "Kopališče" v Mežici in SPREJETA stališča do pripomb, predlogov in mnenj iz javne razgrnitve in javne razprave dopolnjenega osnutka OPPN za bivalne enote za starejše

13. 3. 2024 Andreja P. (Uprava) 105