1. POKALNI TURNIR JKA KARATEJA 2019

3. 11. 2019 Florjan R. 630